Pravdivost / Integrity

Integrita, neboli pravdivost a upřímnost ve slovech i v jednání je základem, ze kterého celé kvakerské hnutí povstalo

Soulad mezi tím, čím jsem a čím se zdám být, mezi tím, co si myslím, co říkám a co dělám. Je sice důležité čemu věříme a jaké hodnoty vyznáváme, ale ještě důležitější je, jak to dokážeme žít v našem životě.

Pravda je pro kvakery široký pojem. Někdy tím slovem označují Boha, někdy přesvědčení, které vzejde z tiché bohoslužby, někdy jím také kvakeři rozumějí způsob života. Právě naslouchání pravdě, jak ji oni chápali, vedlo kvakery k jednání, které ostatní považovali za podivné, nebo až provokativní. V raných dobách kvakerství "vydávat svědectví o Pravdě" znamenalo také pořádání veřejných bohoslužebných setkání bez ohledu na tresty, které za to hrozily. Naplňování tohoto svědectví také zahrnovalo kázání na veřejnosti, za což bylo mnoho Přátel uvězněno.

Úsilí o pravdivost je již od počátku vedlo k odmítání přísahy. protože akt přísahy předpokládá, že pod přísahou mluvíme pravdu víc než když pod přísahou nejsme, což je podle kvakerů znásilněním svědectví o integritě. Kvakeři měli s odmítáním přísahy ve svých počátcích velké problémy, protože pokud se někomu nějaký kvaker nelíbil, z něčeho ho obvinil před soudem, ten ho předvolal a požadoval po něm přísahu, kvaker ji odmítl a byl vsazen do vězení, přišel o majetek apod., ať už to obvinění bylo pravdivé, nebo ne. V současnosti kvakeři nejsou vybízeni ke kázání své víry na veřejnosti, ale spíš ke stylu života, který by ostatní inspiroval k otázkám a následování.

Kvakerské pojetí integrity prostupuje kvakerstvím celým a vede kvakery k důslednosti v životě v závislosti na konkrétních okolnostech. Předpokládá se, že se ve světle hodnot které vyznávají, zapojí do řešení problémů v místech, kde žijí. Ať už tím, že o nich budou otevřeně mluvit, nebo tím, že se budou aktivně podílet na změně jako aktivisté nebo dobrovolníci.

Kvakeři stáli při vzniku organizací jako je Greenpeace a Amnesty International.

Pravdivost vede kvakery také k tomu, že se zajímají o ekologický dopad svého životního stylu, o to, jestli svým jednáním třeba i jen nepřímo někomu nějak neškodí, o původ výrobků, které používají a potravin, které konzumují. Mezi kvakery je poměrně velké procento etických vegetariánů a vyznavačů alternativních životních stylů, je to ale vždy otázka osobního svědomí a přístupu, takže společenství je velmi různorodé.Kvakeři si kladou otázky, ale každý si na ně odpovídá různým způsobem a volí z toho pro sebe jiné důsledky.

Zachází se s lidmi, kteří pěstují, loví, sklízejí, porážejí a vaří moje jídlo důstojně? Zachází se dobře s lidmi, kteří vyrábějí, přepravují a prodávají výrobky, které nakupuji? Zachází se dobře se zvířaty, které nám poskytují mléko, maso, kůži nebo vlnu? Vytváříme udržitelný potravinový systém, aby následující generace měly dostatek potravin a vody?  Proto jsou dnes mezi kvakery populární různé fair-tradové výrobky, bývají aktivní v ekologických hnutích, protože ubližovat prostředí, kde žije někdo jiný, je obdobné, jako ubližovat jemu samému, zajímají se o trvale udržitelný rozvoj.

Kvakeři řeší, jestli při výrobě toho, co kupují, není využíváno dětské práce, protože sami by děti také nezaměstnávali, nebo jestli v zemích, kde se daný výrobek produkuje, nejsou porušována lidská práva apod. Zkrátka klademe důraz na uvědomování si dopadu vlastního chování. V USA např. dnes dokonce existují kvakerské investiční fondy, kde může investovat kdokoli s tím, že má jistotu, že svými penězi nepodporuje nic, co by mělo negativní dopady na společnost.